Klassische Massage

25 Minuten 35 Euro

55 Minuten 68 Euro

Heilmassage

25 Minuten 35 Euro
55 Minuten 68 Euro

Sportmassage

25 Minuten 35 Euro
55 Minuten 68 Euro

Lymphdrainage

40 Minuten 68 Euro

Schröpfen

20 Minuten 35 Euro

Moxibustion

20 Minuten 25 Euro

Madero Massage 

30 Minuten - Gesicht 45 Euro
(inkl. Gesichtsmaske Behandlungsdauer gesamt ca. 45 Minuten)

60 Minuten- Gesicht 85 Euro 

(inkl. Gesichtsmaske Behandlungsdauer gesamt ca. 75 Minuten


60 Minuten - Beine-Po-Bauch  113 Euro
(inkl. Body Wrapping 

Behandlungsdauer gesamt ca. 90 Minuten)

90 Minuten - Ganzkörper 148 Euro
(inkl. Body Wrapping & Gesichtsmaske Behandlungsdauer ca. 135 Minuten)

Behandlungen auch als Treuepass verfügbar

Hot Stone

55 Minuten 73 Euro

 


Dorn Breuss Methode

80 Minuten 103 Euro

Breuss Massage 

25 Minuten 35 Euro 

 


...coming soon!

 Body Waxing

...demnächst verfügbar!

 Beautinesse Produkte

...demnächst verfügbar!